Regulamin wycieczek

Regulamin wycieczek

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe krajoznawstwa i turystyki (Dz. U z 2018r., poz.1055)
  2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970.z poźn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002r.(Dz. U. Z 2003 r. Nr 6 poz. 69) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.