Nasz dzień

Nasz dzień

1. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.

2. W Przedszkolu nr 36 obowiązuje następujący ramowy rozkład dnia:

  •  RANEK: zabawy dowolne organizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, zabawy poranne i ćwiczenia ruchowe, czynności samoobsługowe, I śniadanie: godz. 8.30,
  • PRZEDPOŁUDNIE: zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego programu wychowania przedszkolnego, spacery i wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, zajęcia dodatkowe na życzenie rodziców, różne formy relaksu (leżakowanie, ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające), czynności samoobsługowe, II śniadanie: godz. 11.30,
  • POPOŁUDNIE: zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego programu wychowania przedszkolnego, zajęcia dodatkowe, praca indywidualna, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, czynności samoobsługowe, obiad: godz. 13.30, zabawa dowolna.

  • 3. Nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem specyfiki oddziału oraz potrzeb i zainteresowań dzieci.