Koncepcja pedagogiczna

KONCEPCJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLE NR 36

Koncepcja:

 • określa wspólny cel pedagogiczny i opisuje drogę do jego osiągnięcia,
 • zawiera wiążące wytyczne dotyczące kształtowania codziennej pracy w placówce (ramy dla pracy wszystkich zatrudnionych),
 • umożliwia powiązanie treści pracy w różnych grupach wiekowych,
 • stwarza niezbędne podstawy do weryfikacji wykonanej pracy i współpracy pod kątem celów (skuteczność i jakość pracy),
 • daje oparcie i pewność poszczególnym pracownikom,
 • ułatwia dobór i wprowadzanie nowego personelu,
 • pozwala planować, nadzorować i dokumentować rozwój przedszkola.
 • Zasady opracowywania i aktualizowania koncepcji:

 • koncepcję opracowuje cały zespół – dyrektor i nauczyciele,
 • pracą przebiega zgodnie z potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami zespołu,
 • koncepcja opracowana jest w formie modułów i zebrana jako zbiór luźnych, wymiennych stron,
 • w koncepcji jasno rozróżnia się opis SYTUACJI AKTUALNEJ a sformułowane CELE, które wyznaczają kierunek rozwoju placówki,
 • zespół aktualizuje koncepcję raz lub dwa raz w rok w zależności od ilości zmian.
 • Dalsza praca nad koncepcją:

  Zespół przedyskutowuje i analizuje pytania:

 • Czy zachodzą sprzeczności między naszymi celami a codzienną praktyką?
 • Co należy zmienić?
 • Co możemy rozwinąć/ co rozwinęliśmy?
 • Koncepcja Pedagogiczna Przedszkola nr 36 zawiera odpowiedzi na poniższe pytania:

  Nasza placówka o sobie czyli instytucja utrzymująca placówkę, położenie, otoczenie socjalne, pomieszczenia i tereny zewnętrzne, struktura grup dzieci, personel

  Warunki pracy i cele pedagogiczne
  1. Jaką wartość ma dla nas wychowanie w placówce?
  2. Jak rozumiemy naszą rolę jako wychowawcy?
  3. Jaką mamy wizję dziecka?
  4. Jakie prawa ma dziecko?
  5. Jakie cele staramy się realizować w pracy pedagogicznej?

   Zasady naszej pracy
  1. Czy pracujemy kierując się określonym podejściem pedagogicznym?
  2. Pojedyncze dziecko w grupie
  3. Czy mamy grupy mieszane wiekowo?
  4. Jak dzieci przechodzą z grupy do grupy?
  5. Dzieci różnych wyznań w naszej placówce
  6. Czas wolny, oferty i praca na co dzień
  7. Jak odbywa się planowanie pedagogiczne?
  8. Jak powstają tematy, treści pracy pedagogicznej?

  Indywidualne kwestie merytoryczne
  1. Nasz dzień
  2. Reguły w naszej placówce
  3. Wystrój wnętrz
  4. Jaką wagę przykładamy do zdrowia, wyżywienia i wychowania ekologicznego?
  5. Adaptacja nowych dzieci

  Aspekty uzupełniające odnośnie poszczególnych grup wiekowych
  1. Praca z dziećmi w  poszczególnych grupach
  2. Praca z dziećmi 6-letnimi. Przygotowanie do szkoły

  Współpraca w zespole
  1. Jak pracuje kierownictwo?
  2. Jak podejmuje się decyzje?
  3. Podziały kompetencji w placówce
  4. Jak organizujemy narady służbowe?
  5. Jak wykorzystujemy prace osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin?
  6. Wybór i wprowadzanie nowych pracowników
  7. jak wygląda współpraca z praktykantami?
  8. Współpraca z personelem administracyjno – obsługowym
  9. Współpraca w ramach zespołu pedagogicznego
  10. Jak organizujemy zajęcia dodatkowe w przedszkolu

  Nasza współpraca z rodzicami,
  1. Jak układamy współpracę z rodzicami?
  2. Jak zapoznajemy rodziców z naszymi metodami pracy?

  Kontakty z innymi instytucjami
  1. Współpraca z innymi przedszkolami i ze szkołami
  2. Kontakty z innymi instytucjami
  3. Jak prezentujemy placówkę na zewnątrz

   Dalsza praca nad Koncepcją

  Koncepcja Pedagogiczna Przedszkola nr 36 zawarta jest w oddzielnym segregatorze.