Deklaracja dostepności

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 36 im. Marii Kownackiej w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
internetowej https://www.przedszkole36.poznan.pl

Data publikacji strony internetowej: 2003-10-1

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-20

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  > filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  > niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów
alternatywnych
  > dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  > część plików nie jest dostępnych cyfrowo

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:
Deklaracje sporządzono dnia 26-03-2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Przedszkole nr
36 im. Marii Kownackiej w Poznaniu

DATA AKTUALIZACJI DEKLARACJI:
Deklaracje  zaktualizowano dnia 04-03-2024 r.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Wais, adres poczty przedszkole36@post.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 677 10 01 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:
Do budynku prowadzą 2 wejścia, od strony ul. Perzyckiej oraz ul. Witnickiej. Do jednego z wejść prowadzą schody bez podjazdu. Drugie wejście ( do wiatrołapu ) jest bez schodów. Dolne przejście z wiatrołapu jest zabezpieczone drzwiami, za którymi znajdują się prowadzące na parter schody bez podjazdu. Sekretariat znajduje się na parterze na wprost schodów. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.